Sposób głosowania

Głosowanie tradycyjne (bezpośrednie i korespondencyjne)

Głosowanie bezpośrednie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania w dniach od 7 kwietnia 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. do specjalnie oznakowanych urn zlokalizowanych w punktach głosowania, o których stanowi w/w Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2014

Głosowanie korespondencyjne odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Biuro Rady Miejskiej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Budżet obywatelski 2014”, przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Na terenie miasta uruchomiono 26 punktów głosowania, w tym trzy z nich w ramach Urzędu Miasta. Kartę do głosowania można pobrać i wydrukować ze strony internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu w terminie od 7 kwietnia oraz w każdym z wyznaczonych punktów głosowania, o których mówi w/w Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2014 r.
Czytaj dalej Sposób głosowania